สำนักการแพทย์
Medical Service Office 
image

สำนักการแพทย์

แนวปฏิบัติในการคัดกรองผู้เข้ามาภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

image เอกสารแนบ